(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Gamink ir balsuok
Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pavojinga epidemija atima gyvybes (1)

2016 m. rugsėjo 27 d.
Lie­tu­vo­je mir­tin­gu­mas nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos li­gų uži­ma pir­mą­ją vie­tą tarp vi­sų mir­ties at­ve­jų. Pa­sau­ly­je mir­tin­gu­mas nuo šių li­gų vi­du­ti­niš­kai sie­kia 33 pro­cen­tus, ta­čiau Lie­tu­vo­je – net 56.Ne­se­niai stai­gi mir­tis su­sto­jus šir­džiai pa­si­glem­žė žy­mų ša­lies in­te­lek­tua­lą, fi­lo­so­fą Leo­ni­dą Dons­kį. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Šir­dies ir krau­ja­gys­lių cent­ro va­do­vė dr. doc. Jur­gi­ta PLI­SIE­NĖ sa­ko, jog šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos tam­pa epi­de­mi­ja.
– Sta­tis­ti­ka...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­siū­lė bū­dą le­ga­li­zuo­ti me­di­kams duo­da­mus ky­šius...


Šį sek­ma­die­nį, va­ka­ro su­te­mo­se, Rė­ky­vo­je įvy­ko įdo­mus ren­gi­nys. Iš Jo­niš­kė­lio at­va­žia­vęs gi­das nuo­sta­biai...

Kar­tą krei­pė­si gar­baus am­žiaus šiau­lie­tis, bu­vęs trem­ti­nys. Pra­šė pa­dė­ti ap­si­gin­ti nuo „kai­myn­kos“, ku­ri su­kė­lė...

Kur ei­ni, Eu­ro­pa? Ko­dėl Eu­ro­po­je stip­rė­ja po­pu­liz­mas? Ko­kia Eu­ro­pa po Bre­xit re­fe­ren­du­mo? Va­kar šiuos...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir...

Bet pir­miau – te­gu kal­ba iš­li­kę ra­šy­ti­niai šal­ti­niai.
Pa­gal Her­ma­ną Vert­ber­gė, Li­vo­ni­jos kro­ni­ko­je...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Pirmakursiai ir neįgalieji galės turistauti po miestą

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 27 d.
Šian­dien, Pa­sau­li­nės tu­riz­mo die­nos pro­ga, Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras (TIC) ypa­tin­gą dė­me­sį nu­ta­rė pa­ro­dy­ti neak­ty­vioms žmo­nių gru­pėms: neį­ga­lie­siems ir pir­ma­kur­siams stu­den­tams. Jiems pa­reng­tos spe­cia­lios eks­kur­si­jos po mies­tą.Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių TIC di­rek­to­rė Rū­ta Stan­ku­vie­nė pa­žy­mė­jo, jog šį­kart dė­me­sys skir­tas žmo­nių gru­pėms, ku­rios dėl įvai­rių prie­žas­čių ma­žiau ke­liau­ja.
Šian­dien Šiau­lių aukš­tų­jų mo­kyk­lų pir­mų kur­sų stu­den­tai kvie­čia­mi pa­žin­ti mies­tą...

M. Bilius: neįgaliųjų sportui vadovauja neįgali valdžia

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 27 d.
Spor­ti­nin­kai pri­si­pa­ži­no, kad yra nu­si­vy­lę Lie­tu­vos pa­ro­lim­pi­nio ko­mi­te­to bei sa­vo spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­jų veik­la, nuo­lat su­si­du­ria su spor­to funk­cio­nie­rių ap­lai­du­mu ar net ci­niz­mu.
„Žmo­nės, ku­rie dir­ba su neį­ga­lių­jų spor­tu tu­rė­tų tuo iš­ties do­mė­tis, rū­pin­tis at­le­tais ir jų po­rei­kiais. Da­bar neį­ga­lių­jų spor­tui va­do­vau­ja neį­ga­li val­džia“, – sa­kė M. Bi­lius.
Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nį auk­są ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je pel­nęs leng­vaat­le­tis pa­sa­ko­jo, kad prieš ke­lio­nę į...

Legalizuotas kyšis: Kova su korupcija ar durnių ieškojimas?

Budintis reporteris
2016 m. rugsėjo 27 d.
Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­siū­lė bū­dą le­ga­li­zuo­ti me­di­kams duo­da­mus ky­šius pa­va­di­nant juos pre­mi­jo­mis. Pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mą mo­kan­čiam pa­cien­tui rei­kė­tų dar kar­tą su­si­mo­kė­ti į Li­go­ni­nės ka­są, jei­gu jis no­ri at­si­dė­ko­ti gy­dy­to­jui.
Iš tų pi­ni­gų, at­skai­čius mo­kes­čius, pa­cien­tą pa­kon­sul­ta­vęs ar pa­gy­dęs me­di­kas gau­tų pre­mi­ją. Ta­čiau ne­ži­no­tų, kas jo pre­mi­ją fi­nan­sa­vo, nes le­ga­li­zuo­to ky­šio da­vė­jas lik­tų ano­ni­miš­kas.
Eti­kos...

Parodoje įamžinti Kražių veidai

Budintis reporteris
2016 m. rugsėjo 27 d.
„Kra­žių po­rtre­tas“ – svar­biau­sias ir di­džiau­sias fo­tog­ra­fo kū­ry­bi­nis cik­las. Jis įvar­di­ja­mas kaip vie­nas iš pir­mų­jų do­ku­men­ti­nės fo­tog­ra­fi­jos kū­ri­nių, nag­ri­nė­ju­sių emig­ra­ci­jos, iš­vy­ki­mų ir su­grį­ži­mų te­mą.
Šiau­liuo­se ati­da­ry­ta pa­ro­da yra au­to­riaus po­žiū­ris į pen­kio­li­ka me­tų gy­vuo­jan­tį pro­jek­tą. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma dau­giau nei 60 fo­tog­ra­fi­jų, ku­rios au­to­rius pa­gal te­mas skirs­to į cik­lus.
Fo­tog­ra­fuo­ti Kraziuose M. Ka­va­liaus­kas pradejo 2001 me­tais...

Tarptautinį turnyrą Šiauliuose laimėjo vilniečiai

Sportas
2016 m. rugsėjo 27 d.
Lie­tu­vos čem­pio­nai vil­nie­čiai tur­ny­ro šei­mi­nin­kus nu­ga­lė­jo 3:0, Lat­vi­jos Ozol­nie­kų „Poliurs/Ozolnieki“ įvei­kė 2:1 ir nu­si­lei­do Kul­dy­gos ASK (Lat­vi­ja) ko­man­dai 1:2.
Šiau­lių klu­bas 2:1 nu­ga­lė­jo Ozol­nie­kų ko­man­dą ir 3:0 – Kul­dy­gos tink­li­nin­kus. Šiau­lie­čių ko­man­do­je ge­riau­siu žai­dė­ju bu­vo iš­rink­tas Aud­rius Alek­na­vi­čius.
Tur­ny­re nu­ga­lė­to­jas paaiš­kė­jo su­skai­čia­vus ko­man­dų lai­mė­tus se­tus. Vil­niaus tink­li­nin­kai su­rin­ko 6 taš­kus, šiau­lie­čiai – 5, „Poliurs/Ozolnieki“ – 4...

Šimtas Juzefos metų – su Dievu ir žmonėmis

Krašto žinios
2016 m. rugsėjo 27 d.

Baž­ny­čio­je vy­ra­vo iš­skir­ti­nė at­mos­fe­ra – mal­do­mis, pra­smin­gais svei­ki­ni­mais, gė­lė­mis ir do­va­no­mis pa­gerb­ta ir pa­svei­kin­ta 100 me­tų su­lau­ku­si kra­žiš­kė Ju­ze­fa Ra­ma­naus­kai­tė.
Ju­bi­lia­tė ki­lu­si iš Pa­ši­lės pa­ra­pi­jos, užau­go de­šim­ties bro­lių ir se­se­rų bū­ry­je. Abu jos tė­vai bu­vo raš­tin­gi, bet ne­tur­tin­gi, val­dė vos 5 su pu­se hek­ta­ro že­mių. Ju­ze­fai Ra­ma­naus­kai­tei gy­ve­ni­mas at­sei­kė­jo daug ne­tek­čių ir ki­to­kių iš­ban­dy­mų. Kai bu­vo aš­tuo­ne­rių, mi­rė jos ma­ma. Tė­vas vai­kams...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Lie­tu­vos čem­pio­nai vil­nie­čiai tur­ny­ro šei­mi­nin­kus nu­ga­lė­jo 3:0, Lat­vi­jos Ozol­nie­kų „Poliurs/Ozolnieki“ įvei­kė 2:1 ir...

Keturi kampai

Kel­mės ra­jo­ne, Stul­gių kai­me, gy­ve­nan­čių Jur­gi­tos ir An­ta­no Kviet­kų so­dy­ba – vie­na iš gra­žiau­sių Pak­ra­žan­čio...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl...

Šiau­lie­tis An­ta­nas Ged­vi­las bai­gė kur­ti Kris­taus gy­ve­ni­mo tri­lo­gi­ją. Prieš tre­jus me­tus pra­dė­jęs nuo...

Žur­na­lis­tė„Kaip grei­tai vis­kas praė­jo. Pra­lė­kė, kaip tie me­džiai ir krū­mai pro au­to­mo­bi­lio lan­gą. Švyst, ir nė ne­sus­pė­jai...

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ant Gir­ni­kų kal­no (Šiau­lių r.) bū­rys žmo­nių, dau­giau­siai jau­ni­mas, su­si­rin­ko ug­nies są­šau­ka...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [67729]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai