(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Gamink ir BALSUOK
Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Uždara teatro sala atsiveria Šiauliams (8)

2016 m. rugpjūčio 27 d.
Teat­ras ne­ga­li bū­ti už­da­ra sa­la, ne­rea­guo­jan­čia į mies­to ak­tua­li­jas ir pro­ble­mas – įsi­ti­ki­nęs Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro va­do­vas Au­ri­mas Žvi­nys. Jis siū­lo teat­ro, dir­ban­čio Šiau­lių mies­tui, vi­zi­ją. Rug­sė­jo 16 die­ną teat­ras pra­dės 86-ąjį se­zo­ną.Va­kar teat­ras pir­mą kar­tą įsi­lie­jo į „Šiau­lių nak­tų“ ren­gi­nius. Gi­das gru­pes ve­džio­jo tam­siais teat­ro la­bi­rin­tais, at­gy­da­vu­siais ak­to­rių pa­si­ro­dy­mais.
Teat­ro fa­sa­das švie­tė pro­jek­ci­jo­mis su ak­to­rių nuo­trau­ko­mis. Pro­jek­ci­jų...

Dingęs žydų pasaulis grįžta atminimo akmenimis (23)

2016 m. rugpjūčio 27 d.
Rugp­jū­čio 29 die­ną Šiau­liai taps di­džiau­sio Eu­ro­pos me­mo­ria­lo da­li­mi. Gar­saus vi­sa­me pa­sau­ly­je „At­mi­ni­mo ak­me­nų“ (vok. Stol­pers­tei­ne) pro­jek­to ini­cia­to­rius ir vyk­dy­to­jas vo­kie­čių me­ni­nin­kas Gun­te­ris Dem­ni­gas įmū­rys du „ak­me­nis“, skir­tus bu­vu­siam Šiau­lių vi­ce­bur­mist­rui Sa­mue­liui Pe­tu­chaus­kui ir gy­dy­to­jui Uri­jui Ro­zovs­kiui. Kiek­vie­na žal­va­rio len­te­lė pri­me­na žmo­gaus as­me­ni­nę is­to­ri­ją ir tra­ge­di­ją.Ži­vi­lė KA­VA­LIAUS­KAI­TĖ„At­mi­ni­mo...

Į Šiaulius parvežta olimpinė bronza (11)

2016 m. rugpjūčio 26 d.
Va­kar Šiau­liuo­se, Pri­si­kė­li­mo aikš­tės skve­re, iš­kil­min­gai su­tik­ti iš Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nių žai­dy­nių su bron­zos me­da­liais su­grį­žę bai­da­ri­nin­kai Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas. Olim­pi­niai me­da­liai į Šiau­lius par­vež­ti po 20 me­tų per­trau­kos. 1996 me­tais iš At­lan­tos olim­pia­dos į Šiau­lius su bron­zos me­da­liu grį­žo krep­ši­nin­kas Min­dau­gas Žu­kaus­kas.
Spor­ti­nin­kai į Lie­tu­vą par­skri­do nak­tį į ket­vir­ta­die­nį. Vil­niaus oro uos­te juos pa­si­ti­ko drau­gai, gi­mi­nės...

Šiau­lių Pom­pė­ją ty­ri­nės ir atei­nan­čios kar­tos (4)

2016 m. rugpjūčio 26 d.
Šiau­lių Pom­pė­ją ty­ri­nės ir atei­nan­čios kar­tosŠiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Ar­cheo­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja Aud­ro­nė Ša­pai­tė šią va­sa­rą ban­dė at­skleis­ti Šiau­lių se­na­mies­čio pa­slap­tis. Ar po Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­te ga­li sly­pė­ti sa­va Pom­pė­ja?– Ko­kia jums, kaip ar­cheo­lo­gei, ši va­sa­ra?– Mū­sų va­sa­ros vi­sa­da yra ne­prog­no­zuo­ja­mos. Šią va­sa­rą ap­siė­miau da­ry­ti tik vie­ną pro­jek­tą – Šiau­lių mies­to Pri­si­kė­li­mo aikš­tės.
Ty­ri­mai tru­ko nuo lie­pos 11 iki rugp­jū­čio 3 die­nos. Plo­tas – be­veik 77 kvad­ra­tai...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba, iš es­mės at­si­nau­ji­nu­si nau­jais žmo­nė­mis, įpu­sė­ju­si jau ant­ruo­sius dar­bo me­tus, už­li­po ant...


NE­GI ŠAU­LIU­KAS PA­SE­NO? Ži­no­ma, kad ne! Vi­si mes jį lan­ko­me: ir šiau­lie­čiai, ir vil­nie­čiai, ir tu­ris­tai, ir...


Jot­vin­gių Kry­žiaus Ri­te­rių Or­di­nas bu­vo įkur­tas XV a. Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Kuni­gaikštystėje. Jį su­da­rė se­no­sios...

Apie eko­no­mi­ką ga­li­ma ra­šy­ti įvai­riai, net ir ro­ma­nai ga­li bū­ti su gi­lio­mis eko­no­mi­nė­mis įžval­go­mis. Kas...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos...

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Priešmokyklinis ugdymas – kad vaikai mokyklose jaustųsi drąsiai (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Rug­sė­jo 1-ąją vi­si še­šia­me­čiai su­si­rinks į prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se. Šie­met prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas ta­po pri­va­lo­mas vi­siems vai­kams, ku­riems li­ko me­tai iki mo­kyk­los. Jau praė­ju­siais me­tais prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes lan­kė be­veik 98 pro­c. še­šia­me­čių.Spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad prieš pir­mą­ją kla­sę vai­kams svar­biau­sia – ne iš­mok­ti ra­šy­ti ar skai­ty­ti, bet pa­si­reng­ti psi­cho­lo­giš­kai. Bū­si­mie­siems mo­ki­nu­kams svar­bu įpras­ti bū­ti ko­lek­ty­ve kar­tu su...

Menininkų darbai papuoš rajoną

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Rad­vi­liš­ky­je, skve­re­ly­je prie Kul­tū­ros rū­mų, ati­da­ry­tas me­džio dro­žė­jų ir kal­vių ple­ne­ras „Dau­giau nei ama­tas“. Ja­me da­ly­vau­ja še­ši me­ni­nin­kai.Tarp me­ni­nin­kų, kur­sian­čių kryž­dir­bys­tės me­no kū­ri­nius iš me­džio ar me­ta­lo, – be­veik vi­suo­se ple­ne­ruo­se da­ly­va­vęs rad­vi­liš­kie­tis kal­vis Sta­nis­lo­vas Špu­kas ir jo mo­ki­nys Gied­rius Ma­li­naus­kas, me­džio dro­žė­jai aly­tiš­kis Kęs­tu­tis Be­ne­di­kas, šiau­lė­niš­kis Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas, bai­so­ga­liš­kis Ed­var­das Be­lo­ko­pi­to­vas ir pir­mą kar­tą...

O kokia Saulė šviečia virš Panevėžio? (23)

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba, iš es­mės at­si­nau­ji­nu­si nau­jais žmo­nė­mis, įpu­sė­ju­si jau ant­ruo­sius dar­bo me­tus, už­li­po ant se­no grėb­lio – ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no 2015–2024 me­tų Šiau­lių mies­to stra­te­gi­nį plėt­ros pla­ną su ta pa­čia Šiau­lių mies­to vi­zi­ja, ko­kia bu­vo su­kur­ta va­do­vau­jant so­cial­de­mok­ra­tams dar 2005 me­tais.
Pa­me­nat, kaip prieš ge­rus de­šimt me­tų Šiau­liai ūžė, kil­no­jo an­ta­kius, kri­ti­ka­vo, kai iš vaiz­din­gos Du­bin­gių poil­sia­vie­tės prie eže­ro Šiau­lių val­di­nin­kai pa­skel­bė, kad...

Tėvų skyrybas skaudžiausiai išgyvena jų vaikas (4)

Teisėtvarka
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Šį in­ter­viu su šiau­lie­te ad­vo­ka­te Jū­ra­te BIE­LIAUS­KIE­NE pa­dik­ta­vo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jos skam­bu­tis. „Pa­dė­ki­te ras­ti bend­rą kal­bą su bu­vu­siu su­tuok­ti­niu, ku­ris, že­min­da­mas ma­ne ir gra­sin­da­mas, trau­muo­ja mū­sų tri­me­tį sū­nų“, – sa­kė mo­te­ris.Ži­no­ma ad­vo­ka­tė to­kį vy­ro el­ge­sį įvar­di­ja kaip psi­cho­lo­gi­nį smur­tą prieš vai­ką, ku­rio to­le­ruo­ti ne­ga­li­ma. De­ja, to­kios si­tua­ci­jos gy­ve­ni­me daž­nos.– Vie­nas iš pa­sku­ti­nių at­ve­jų šio­je šei­mo­je, kai iš už­sie­nio grį­žęs tė­tis kar­tu su...

„BaltRex“ klubas vejamas iš Lietuvos regbio federacijos (10)

Sportas
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Va­kar Šiau­lių reg­bio klu­bas „Balt­Rex“ su­kvie­tė į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je in­for­ma­vo su­lau­kę ne­ti­kė­tų san­kci­jų iš Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos. Vie­na iš nuo­bau­dų – klu­bui ski­ria­ma 7 taš­kų bau­da prieš šį sek­ma­die­nį vyk­sian­čias Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­to rung­ty­nes. Šiuo me­tu „Balt­Rex-Šiau­liai“ tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je – pir­mi. Atim­ti sep­ty­ni taš­kai juos iš­stum­tų iš ko­vos dėl me­da­lių.
Klu­bo „Balt­Rex“ di­rek­to­rė Do­na­ta Gri­gie­nė sa­kė, kad vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, prieš pat...

Rokas Lekiatas rungtyniaus Ispanijoje

Sportas
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Ši ko­man­da rung­ty­niau­ja aukš­čiau­sio­je Is­pa­ni­jos jau­ni­mo U-19 ly­go­je, to­dėl šiau­lie­tis var­žy­sis tarp to­kių ko­man­dų kaip „Vil­la­real“, „At­le­ti­co“ ar „Va­len­cia“.
Sep­ty­nio­lik­me­tis Ro­kas Le­kia­tas pa­si­da­li­jo min­ti­mis apie nau­ją­ją kar­je­ros sto­te­lę.
– Ro­kai, kaip at­si­dū­rei ADM „Lor­qui“ eki­po­je?– Ma­no bu­vęs tre­ne­ris su­ra­do agen­tą Is­pa­ni­jo­je, o pa­sta­ra­sis man pa­siū­lė at­vyk­ti į šią ko­man­dą. Po kiek lai­ko, pra­leis­to čia, man pa­siū­lė lik­ti, to­dėl ir li­kau. No­riu...

Ar taip buvo, ar tik pasivaideno?..

Gyvenimo spalvos
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę, Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kės Ele­nos Bur­du­lie­nės ini­cia­ty­va ir rū­pes­čiu, Kel­mės ra­jo­ne lan­kė­si ki­no ak­to­rius Juo­zas Bud­rai­tis, gi­męs ir ke­tverius pir­muo­sius me­tus au­gęs ne­to­li Šau­kė­nų, Lie­py­nų kai­me.Po ap­si­lan­ky­mo tė­viš­kė­je, ki­to­se pri­si­mi­ni­mų ku­pi­no­se vie­to­se, va­ka­re įvy­ko ak­to­riaus su­si­ti­ki­mas su šau­kė­niš­kiais.J. Bud­rai­tis pa­sa­ko­jo apie sva­jo­nes tap­ti chi­rur­gu, į gy­ve­ni­mą įlin­du­sią ki­no bak­te­ri­ją, gim­ti­nės at­ra­di­mą iš nau­jo po...

Kaprizingas dviračių žygis po Šiaurės Estiją

Gyvenimo spalvos
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Už­kie­tė­ję dvi­ra­ti­nin­kai ži­no, jog kiek­vie­ną va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ja­ma ke­lio­nė dvi­ra­čiais. Pra­džio­je iš­ty­ri­nė­ta Lie­tu­va, vė­liau iš­va­ži­nė­ti Lat­vi­jos re­gio­nai, per­nai – va­ka­rų Es­ti­ja ir jos sa­los, šie­met – Es­ti­jos šiau­rė. Į kas­me­ti­nį žy­gį dvi­ra­čiais lei­do­si ir sep­ty­ni šiau­lie­čiai.
„Šie­met tik dvi die­nas ne­ga­vo­me lie­taus. Ar ry­tą, ar per pie­tus, ar va­ka­re – vi­si iki vie­no bu­vo­me šla­pi“, – pa­grin­di­nį ke­lio­nės ak­cen­tą api­bū­di­na Egi­di­jus. Pa­gal oro są­ly­gas tai bu­vo vie­nas...

Kaip mus veikia slaptieji feromonai? (1)

Gyvenimo spalvos
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Sa­ko­ma, kad vy­rai my­li aki­mis, o mo­te­rys – au­si­mis. Tai ne­tie­sa. Iš pra­džių ir vie­ni, ir ki­ti my­li no­si­mis.Mo­te­ris, apim­ta stip­rių emo­ci­jų, va­di­na­mų mei­le, siun­čia ne­pap­ras­tai ga­lin­gus che­mi­nius sig­na­lus pa­tin­kan­čiam vy­rui ir kar­tu slo­pi­na ki­tų kon­ku­ruo­jan­čių mo­te­rų po­trau­kį.Jau XX a. 9-ojo dešimtmečio vi­du­ry­je moks­li­nin­kai įro­dė, kad mū­sų or­ga­niz­mai ga­mi­na fe­ro­mo­nus – che­mi­nius jun­gi­nius, tie­sio­giai vei­kian­čius sek­sua­lu­mą.
Tik­riau­siai kiek­vie­nas iš mū­sų ga­li...

Kražių festivalis sulaukia vis daugiau žmonių

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Sek­ma­die­nį bai­gė­si vie­nuo­lik­to­jo Kra­žių fes­ti­va­lio ren­gi­niai.Pra­si­dė­jęs lie­pos šeš­tą­ją vai­kų ir jau­ni­mo ak­ci­ja „Pie­šiu Lie­tu­vą...“ aikš­tė­je prie bu­vu­sios Kra­žių ko­le­gi­jos, Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos Re­tų spau­di­nių ir Rank­raš­čių pa­reng­ta pa­ro­da „Kra­žių ko­le­gi­ja XVII-XVIII a.“, fes­ti­va­lis į pa­sku­ti­nius ren­gi­nius kvie­tė rugp­jū­čio 19-21 die­no­mis – edu­ka­ci­nė vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro sto­vyk­la Col­le­gium pri­sta­tė spek­tak­lio „400“ prem­je­rą, kon­cer­ta­vo Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio...

Už praėjusį penkmetį sunaudotą šilumos perviršį mokėti nereikės

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę, kar­tu su kas mė­ne­sį gau­na­mo­mis UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Kel­mės ši­lu­ma“ są­skai­to­mis, dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čius kel­miš­kius pa­sie­kė ir ne­lauk­ta „do­va­nė­lė“ – pri­skai­čiuo­ta mo­kė­ti­na su­ma už 2010-2015 me­tus su­nau­do­tą, nor­ma­ty­vą vir­ši­ju­sią ši­lu­mą. Vi­du­ti­nė są­skai­tų su­ma už virš­nor­mi­nę ši­lu­mą kel­miš­kiams su­si­da­rė apie 13 eu­rų.Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je dėl to­kios keis­tos si­tua­ci­jos bu­vo pa­pra­šy­ta paaiš­kin­ti bend­ro­vės di­rek­to­rės.Tą pa­čią die­ną Vals­ty­bi­nė kai­nų ir...

Švedų parama pasiekė daugiavaikes šeimas (3)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Rad­vi­liš­ky­je lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­de „Gy­ve­ni­mo švie­sa“ ap­si­lan­kę ir lab­da­ros at­ve­žę šve­dai lan­kė­si ra­jo­no įstai­go­se, įtei­kė at­vež­tų do­va­nė­lių kai­mo bend­ruo­me­nių gau­sioms šei­moms.Rad­vi­liš­kie­čius pa­sie­kė siun­ta dra­bu­žių, ava­ly­nės, ki­tų as­me­ni­nio nau­do­ji­mo daik­tų iš Šve­di­jos Bu­ro­so (Borås) mies­to.
Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Gy­ve­ni­mo švie­sa“ di­rek­to­rius An­ta­nas Ja­su­da­vi­čius sa­kė, kad su šve­dais rad­vi­liš­kie­čiai drau­gau­ja jau pen­kio­li­ka me­tų.
„Šve­dai at­ve­ža lab­da­ros...

Paminėjo Juodojo kaspino dieną

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 27 d.
Rad­vi­liš­ky­je Juo­do­jo kas­pi­no die­ną ir 27-ąsias Bal­ti­jos ke­lio me­ti­nes pri­mins nu­pin­ta Bal­ti­jos ša­lių vie­ny­bės py­nė.Sau­lius JUŠ­KE­VI­ČIUS

Mo­te­rims, prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro py­nu­sioms py­nę, tal­ki­no Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Vai­kų die­nos cent­ro vai­kai.
Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Rad­vi­liš­kio sky­riaus, Rad­vi­liš­kio pen­si­nin­kų bend­ri­jos „Bo­čiai“, prie ak­ci­jos „Nu­pin­kim gė­lių py­nę: Lie­tu­va, Lat­vi­ja, Es­ti­ja“...

KONKURSAS „GRYBŲ GRYBAI“

Paskutinis
2016 m. rugpjūčio 27 d.

Kariai Kūdikių namams pastatė tvorą (3)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mams ofi­cia­liai per­duo­ta nau­ja tvo­ra, jos įren­gi­mą fi­nan­sa­vo JAV am­ba­sa­da, bend­ra­dar­biau­da­ma su JAV gy­ny­bos de­par­ta­men­tu ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne.Pa­sak ka­riš­kių, pa­grin­di­nis pro­jek­to tiks­las – se­ną, hi­gie­nos ir sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­kan­čią tvo­rą pa­keis­ti nau­ja, pa­ge­rin­ti Kū­di­kių na­mų inf­rast­ruk­tū­rą ir su­kur­ti sau­ges­nę ap­lin­ką vai­kams.
Sim­bo­li­nę tvo­ros per­da­vi­mo juos­tą...

Garbės piliečiu Valdas Adamkus patvirtintas ir plojimais (17)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Už šį spren­di­mą bal­sa­vo vi­si 27 po­sė­dy­je da­ly­va­vę Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­riai. Pas­kel­bus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tą mies­to Ta­ry­bos na­riai vie­nin­gai at­si­sto­jo ir spren­di­mą pa­svei­ki­no ap­lo­dis­men­tais.
Šiau­lių gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos V. Adam­kui bus įtei­kia­mos per Šiau­lių mies­to gim­ta­die­nio šven­tę – ce­re­mo­ni­ja nu­ma­ty­ta rug­sė­jo 9 die­ną 13 va­lan­dą Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Į Aviacijos bazę atskris prancūzų naikintuvai (4)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Mi­si­ją vyk­dan­čių ša­lių pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja vyks rugp­jū­čio 31 die­ną. Šiuo me­tu bu­din­čius po­rtu­ga­lų ka­rius su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-16 „Figh­ting Fal­con“ pa­keis Pran­cū­zi­jos jun­gi­nys su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „Mi­ra­ge 2000“. Šiai mi­si­jai Pran­cū­zi­ja ski­ria apie 100 KOP ka­rių iš „Lu­xeuil“ avia­ci­jos ba­zės Pran­cū­zi­jos ry­tuo­se.
Pran­cū­zi­ja Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dys penk­tą kar­tą. Ka­riai bu­dė­jo 2007, 2010, 2011 ir 2013 me­tais.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.MISIJA: Pran­cū­zi­ja...

Nerkime į Zarasus

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Iš­gir­dę Za­ra­sų pa­va­di­ni­mą vie­ni pri­si­me­na ant eže­ro kran­to kaž­ka­da sto­vė­ju­sią Ma­ry­tę Mel­ni­kai­tę, kaž­kur ne­to­li vyks­tan­čias žir­gų lenk­ty­nes ant Sar­tų eže­ro le­do ir se­ną­jį Stel­mu­žės ąžuo­lą. Yra to­kių, ku­rie ši var­dą gir­dė­jo iš gy­vo­jo kla­si­ko Juo­zo Er­lic­ko lū­pų, kai jis te­le­vi­zi­jos pro­jek­te pa­sa­ko­jo, kur iš­mo­ko šo­ki­nė­ti nuo tramp­li­no. Jau­no­ji kar­ta, lei­džian­ti va­sa­ros sa­vait­ga­lius mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­se, pa­sta­rai­siais me­tais į Za­ra­sus at­va­žiuo­ja ko­ne kiek­vie­ną sa­vai­tę. O...

„Fa­ce­book“ po­li­ci­ją da­ro drau­giš­kes­nę (4)

Teisėtvarka
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Šian­dien dau­ge­lis die­ną pra­de­da skai­ty­da­mi nau­jie­nas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Šiuo in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo ka­na­lu nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti ir po­li­ci­ja. Įsi­mai­šiu­si tarp drau­gų nuo­trau­kų ir nuo­mo­nių, ji ta­po ar­ti­mes­nė.2015 me­tais rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės TNS LT at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sias so­cia­li­nis tink­las iš­lie­ka „Fa­ce­book“, ku­rį nau­do­ja 1,4 milijono žmo­nių. Prie sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ros kas­dien pri­si­jun­gia be­veik 37...

Neįgalieji baiminasi prarasti pastogę (1)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Pak­ruo­jo mies­to neį­ga­lių­jų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė į re­dak­ci­ją krei­pė­si ti­kė­da­ma­si, kad vie­šu­mas pa­dės iš­sau­go­ti or­ga­ni­za­ci­jos nau­do­ja­mas pa­tal­pas. Nes su­lau­kė per­spė­ji­mo, kad ga­li tek­ti iš­si­kraus­ty­ti iš pa­čių jė­go­mis su­re­mon­tuo­tų kam­ba­rė­lių. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­jos Dai­vos Rut­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, dar ne­nup­ręs­ta: ar in­ves­ti­ci­niam so­cia­li­niam pro­jek­tui rei­ka­lin­ga­me pa­sta­te šiuo me­tu įsi­kū­ru­sioms...

Paminėta Baltijos kelio diena (1)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta do­ku­men­tų ir nuo­trau­kų pa­ro­da „Bal­ti­jos ke­lias į mū­sų lais­vę“. Jo­je eks­po­nuo­ja­mos kny­gos, ku­rio­se nuo­trau­kos ir straips­niai apie tri­jų vals­ty­bių vie­ny­bės ak­ci­ją Bal­ti­jos ke­ly­je, jo­je da­ly­va­vu­sių ra­jo­no gy­ven­to­jų nuo­trau­kos.
Poe­zi­ją apie Bal­ti­jos ke­lią skai­tė bib­lio­te­ki­nin­kė As­ta Sut­kie­nė. Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė pri­sta­tė ra­jo­ne esan­čius is­to­ri­nius pa­mink­lus, skir­tus „Lie­tu­vos ge­no­ci­do“...

Tas deginantis gyvenimo keistumas

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji ne­ži­no­jo nei sa­vo tik­ro­jo var­do, nei pa­var­dės, nei tė­vų, nei kil­mės. Vi­sa, kas bu­vo tik­ra jos gy­ve­ni­me – tai kū­ry­ba, gai­va­liš­kas cha­rak­te­ris ir Kur­šė­nai, Kur­šė­nų vai­kų na­mai. Vil­nius ir­gi bu­vo tik­ras. Tik ir ja­me ji tu­rė­jo sa­vo Kur­šė­nus – sa­vo kur­šė­niš­kes drau­ges, jų glo­bą ir ga­li­my­bę su­grįž­ti į Kur­šė­nus, kur jos lau­kė, kur my­lė­jo, kur pa­tei­si­no.De­šimt­me­tis, kai El­vy­ros...

Meno pasaulis ir buvo jos realusis

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.

Me­ni­nin­kė El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė už Lie­tu­vos ri­bų pa­bu­vo­jo tik du kar­tus: 1990 me­tų ru­de­nį bu­vo nu­vy­ku­si į Nor­ve­gi­jos sos­ti­nę Os­lą su sa­vo gra­fi­kos dar­bų pa­ro­da ir tu­ris­ti­nę ke­lio­nę į Ita­li­ją. Jos ke­lio­nių že­mė­la­py­je svar­biau­sias marš­ru­tas bu­vo nu­si­tę­sęs tarp Vil­niaus ir Kur­šė­nų vai­kų na­mų. El­vy­rai už­tek­da­vo kla­jo­nių dai­lės al­bu­mų pus­la­piais, kaip dau­ge­liui me­ni­nin­kų so­vie­ti­niais me­tais.
Kai­riūkš­ty­tė ven­gė pie­ši­mo vi­sų aki­vaiz­do­je net stu­di­juo­da­ma Lie­tu­vos dai­lės ins­ti­tu­te...

Saulė ant sienos

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Me­nas Šiau­liuo­se jau se­niai at­vė­rė ga­le­ri­jų ir dirb­tu­vių du­ris ir išė­jo į mies­to erd­ves. Kaip ko­kie dai­li­nin­ko Mar­ty­no Gau­bo ba­tai (skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Ma­no ba­tai“), ei­nan­tys iš Dai­lės ga­le­ri­jos Vil­niaus gat­ve. Ar­ba Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos sie­na rie­dan­čios Re­dos Uo­gin­tie­nės skulp­tū­ri­nės kom­po­zi­ci­jos „An­ge­lų lie­tus“ sim­bo­li­nės fi­gū­ros.
Šį kar­tą – apie me­ną, ku­ris Šiau­liuo­se už­si­ropš­tė ant pa­sta­tų sie­nų ar bal­ko­nų ir ra­gi­na mus pa­kel­ti gal­vą ir pa­ma­ty­ti, kad at­si­ra­do...

Žiemgalio knyga apie Sibiro tremtį (1)

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
S. Tu­mė­no lei­dyk­la „Šiau­rės Lie­tu­va“ tę­sia sa­vo už­si­brėž­tą tiks­lą – skai­ty­to­jams pri­sta­ty­ti ma­žai ži­no­mus ar pri­mirš­tus Šiau­rės Lie­tu­vos po­rtre­tus. Ką tik pa­si­ro­dė bu­vu­sio Lin­ku­vos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nio, po trem­ties gy­ve­nu­sio Jo­niš­ky­je, Alek­sand­ro Pu­pi­nio (1923-2006) kny­ga „Gy­ve­ni­mo mo­kyk­lo­je. Si­bi­ro pa­mo­kos ir pa­tir­tys“.Apie nau­ją kny­gą, jos ren­gi­mo ir lei­dy­bos ap­lin­ky­bes kal­bi­na­me kny­gos lei­dė­ją do­cen­tą dak­ta­rą Sta­sį TU­MĖ­NĄ.– Praė­jo jau ket­vir­tis...

Mokytojų kambario sindromas

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.

Nor­ma­liam žmo­gui me­tai bai­gia­si gruo­džio pa­bai­go­je. Mo­ky­to­jai var­gu ar ga­li pre­ten­duo­ti į nor­ma­lių žmo­nių ka­te­go­ri­ją. Dėl ke­le­to prie­žas­čių. Vie­na iš jų yra ta, kad mo­ky­to­jai me­tų pa­bai­ga lai­ko ne gruo­džio 31-ąją, kai pleš­ka fe­jer­ver­kų ir šam­pa­no kamš­čių sal­vės, o pa­sku­ti­nes bir­že­lio die­nas, lip­nias ir tą­sias it pa­ti­žę sal­dai­niai. Prie­žas­čių, ko­dėl mo­ky­to­jus ga­li­ma iš­brauk­ti iš nor­ma­lių­jų sluoks­nio, bū­tų ga­li­ma var­din­ti ir dau­giau. So­cia­li­nių, psi­cho­lo­gi­nių, eko­no­mi­nių. Ta­čiau...

Ra­mūs upe­liai gre­itai sek­lė­ja (1)

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Al­ma­na­chą lip­dė ke­tu­rios mo­te­rysPa­reng­ti al­ma­na­chą, ku­ris nu­ste­bin­tų skai­ty­to­jus, bū­tų vien­ti­sas, iš­lai­ky­tų emo­ci­nę ir kū­ry­bi­nę įtam­pą ir bran­dą, at­skleis­tų kū­rė­jų as­me­ny­bes ir sa­vi­tu­mą – la­bai sun­kus dar­bas. O gal ir neį­ma­no­mas, kai ren­gia­mas vie­no klu­bo li­te­ra­tų kū­ry­bos rin­ki­nys, į ku­rį tu­ri pa­tek­ti kuo dau­giau klu­bo na­rių. Ypač ta­da, kai klu­bas šven­čia ke­tu­rių de­šimt­me­čių ju­bi­lie­jų. Nors, jei ti­kė­tu­me įžan­gos žo­džiu, į al­ma­na­chą, ku­ris pa­sku­ti­niuo­ju me­tu lei­džia­mas kas pen­ke­ri...

Noveletės apie trumpas ir trapias laimės akimirkas

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Ra­šy­to­jai Vin­cas My­ko­lai­tis-Pu­ti­nas ir Pra­nas Trei­nys, poe­tas Jo­nas Striel­kū­nas ir Lie­tu­vos ban­ki­nin­kys­tės pra­di­nin­kas Vla­das Jur­gu­tis, poe­tė Al­ma Ka­ro­sai­tė ir li­te­ra­tū­ro­lo­gas Vy­tau­tas Ku­bi­lius, ak­to­rius Lai­mo­nas No­rei­ka ir Sta­li­no anū­kas Alek­sand­ras Bur­dons­kis bei jo bu­vu­si žmo­na re­ži­sie­rė Da­lia Ta­mu­le­vi­čiū­tė. Kas juos vi­sus jun­gia? O jun­gia vie­na kny­ga. Jie vi­si – li­te­ra­tū­ro­lo­go ir li­te­ra­tū­ros kri­ti­ko, kny­gų lei­dė­jo ir Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­čio...

UNIŪNŲ kautynės prilygsta PILĖNAMS (3)

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Šių me­tų rug­sė­jo 10 die­ną Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Pak­ruo­jo fi­lia­las, tal­ki­nant Pas­va­lio fi­lia­lui, ren­gia Lie­tu­vos Lais­vės Ar­mi­jos III apy­gar­dos par­ti­za­nų Uniū­nų (Oniū­nų) mū­šio 70-me­čio mi­nė­ji­mą. Šia­me straips­ny­je Šiau­lių kraš­to gy­ven­to­jams no­riu pri­min­ti, kas vy­ko anuo­met Pakruojo–Pasvalio ra­jo­nų san­dū­ro­je, kuo gal­būt šis mū­šis iš­si­ski­ria iš ki­tų, vy­ku­sių šia­me kraš­te.
Zi­ta Vė­žie­nė
LPKTS Pak­ruo­jo fi­lia­lo pir­mi­nin­kė
Prieš 70 me­tų ke­lio­li­ka kar­tų stip­res­nio prie­šo ap­sup­ti...

Dienos populiariausi

O kokia Saulė šviečia virš Panevėžio? (23)

2016 m. rugpjūčio 27 d.
daugiausiai komentuotas


Kelmės rajoneKelmės rajone
Keturi kampai

Gra­žus ta­pe­tas ar me­niš­kai de­ko­ruo­ta sie­na? Dau­giau nei de­šimt­me­tį me­ni­niu sie­nų de­ko­ra­vi­mu už­sii­man­tys...

Centas prie cento

Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė so­di­nu­kų vers­lą pra­dė­jo dau­giau kaip...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Praė­ju­sią sa­vai­tę, Šau­kė­nų kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kės Ele­nos Bur­du­lie­nės ini­cia­ty­va ir rū­pes­čiu, Kel­mės ra­jo­ne...

Už­kie­tė­ję dvi­ra­ti­nin­kai ži­no, jog kiek­vie­ną va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ja­ma ke­lio­nė dvi­ra­čiais. Pra­džio­je iš­ty­ri­nė­ta...

Sa­ko­ma, kad vy­rai my­li aki­mis, o mo­te­rys – au­si­mis. Tai ne­tie­sa. Iš pra­džių ir vie­ni, ir ki­ti my­li no­si­mis...

Ori­gi­na­lūs vie­naa­kiai po­rtre­tai Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te­ly­je gy­ve­nan­čiai aš­tuo­nio­lik­me­tei Ka­mi­lei...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [61948]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [64256]

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai